ពួកអ្នកចេះពួកអ្នកពូកែ CPP ប្រមូលអស់ហើយ អាជើងកាប់ជើងចាក់ CNRP ក៏យកអស់ដែរ នៅសល់តិចតួច ពួកបែកថ្នាំ ពួកតាំងខ្លួនជាបណ្ឌិត តាំងខ្លួនជាព្រះ ធ្លាក់ក្នុងដៃ LDP។ នេះបានថា ខឹម វាសនា ស្គាល់ទីផ្សារ និងពូកែខាងកំណត់អតិថិជន

Ticker

6/ព័ត៌មានជាតិ/ticker-posts

ពួកអ្នកចេះពួកអ្នកពូកែ CPP ប្រមូលអស់ហើយ អាជើងកាប់ជើងចាក់ CNRP ក៏យកអស់ដែរ នៅសល់តិចតួច ពួកបែកថ្នាំ ពួកតាំងខ្លួនជាបណ្ឌិត តាំងខ្លួនជាព្រះ ធ្លាក់ក្នុងដៃ LDP។ នេះបានថា ខឹម វាសនា ស្គាល់ទីផ្សារ និងពូកែខាងកំណត់អតិថិជន

 


ពួកអ្នកចេះពួកអ្នកពូកែ CPP ប្រមូលអស់ហើយ អាជើងកាប់ជើងចាក់ CNRP ក៏យកអស់ដែរ នៅសល់តិចតួច ពួកបែកថ្នាំ ពួកតាំងខ្លួនជាបណ្ឌិត តាំងខ្លួនជាព្រះ ធ្លាក់ក្នុងដៃ LDP។ នេះបានថា ខឹម វាសនា ស្គាល់ទីផ្សារ និងពូកែខាងកំណត់អតិថិជន

Post a Comment

0 Comments